Tìm thấy: 24 văn bản

Quyết định - Nghị quyết 35/NQ-CP

Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày ban hành: 16/05/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định - Nghị quyết 19/2016/NQ-CP

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định - Nghị quyết 04 -NQ/TU

Về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Ngày ban hành: 14/01/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định - Nghị quyết 120/2010- NĐCP

Ngày ban hành: 12/03/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành