Tìm thấy: 12 văn bản

Thi đua khen thưởng 0754/PTM-PTBV

V.v thông báo đến các doanh nghiệp chương trình đánh giá, công bố DN bền vững năm 2021

Ngày ban hành: 20/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thi đua khen thưởng 21/HD -HĐKTKT

Hướng dẫn hoạt động của các cụm khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 04/12/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thi đua khen thưởng Số: 39/2012/NĐ-CP

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng Số: 32/2011/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng Số: 92 /BC - KTĐDN

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng Quyết định V/v thành lập Hội đồng

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng QĐ-KTĐDN

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng Mẫu báo cáo

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng Bản đăng ký thi đua năm 2012

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng 51/2010/QĐ-TTG

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành