Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành
Thời gian ban hành

Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Lĩnh vực: Doanh nghiệp  

Cấp ban hành: Cấp tỉnh  

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Vĩnh Phúc  

Trình tự thực hiện

Thực hiện theo Quyết định số 38/2017/QĐ - UBND ngày 06/10/2017

Thời gian ban hành: 06/10/2017

Căn cứ pháp lý của TTHC

Các thủ tục khác