Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành
Thời gian ban hành

Hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với những dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực đầu tư trực tiếp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp  

Cấp ban hành: Cấp tỉnh  

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Vĩnh Phúc  

Trình tự thực hiện

Thực hiện theo Quyết định 53/2017/QĐ - UBND tỉnh ngày 22/12/2017

Thời gian ban hành: 22/12/2017

Căn cứ pháp lý của TTHC

Các thủ tục khác