Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành
Thời gian ban hành

Cấp phép xây dựng mới

Lĩnh vực: Doanh nghiệp  

Cấp ban hành: Cấp tỉnh  

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Vĩnh Phúc  

Trình tự thực hiện

Thực hiện theo Quyết định 13/2016/QĐ - UBND ngày 15/3/2016

Thời gian ban hành: 15/03/2016

Căn cứ pháp lý của TTHC

Các thủ tục khác