Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 42/NQ-CP Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19 16/04/2020 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
2 14/NQ-TU Nghị quyết củ BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 31/03/2020 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
3 Nghị quyết 02/NQ - CP VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021 01/01/2019 Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
4 207/2015/NQ-HĐND Về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 24/08/2017 Hội đồng nhân dân
5 57/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 22/12/2016
6 201/2015/NQ-HĐND Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 22/12/2015 Hội đồng nhân dân
Hoàng Thị Thúy Lan
7 88/2013/NQ-HĐND Về phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020 16/07/2013 Hội đồng nhân dân
Phạm Văn Vọng
8 37/2011/NQ-HĐND Về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 – 2015. 19/12/2011
9 31/2010/NQ-HĐND Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 24/12/2010 Nguyễn Văn Chức

Cơ quan ban hành