Tìm thấy: 12 văn bản

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

V/v đăng ký mua và sử dụng, cam kết bố trí kinh phí tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 09/06/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2022

Ngày ban hành: 16/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 16/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 42/NQ-CP

Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19

Ngày ban hành: 16/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 14/NQ-TU

Nghị quyết củ BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ - CP

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021

Ngày ban hành: 01/01/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND

Về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 24/08/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 22/12/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành: 22/12/2015

Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 88/2013/NQ-HĐND

Về phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020

Ngày ban hành: 16/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành