Tìm thấy: 13 văn bản

Thi đua khen thưởng Bộ tiêu chí đánh giá Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá xét công nhận doanh nghiệp văn hóa

Ngày ban hành: 03/11/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thi đua khen thưởng 0754/PTM-PTBV

V.v thông báo đến các doanh nghiệp chương trình đánh giá, công bố DN bền vững năm 2021

Ngày ban hành: 20/05/2021

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thi đua khen thưởng 21/HD -HĐKTKT

Hướng dẫn hoạt động của các cụm khối thi đua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 04/12/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thi đua khen thưởng Số: 39/2012/NĐ-CP

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng Số: 32/2011/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng Quyết định V/v thành lập Hội đồng

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng QĐ-KTĐDN

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng Mẫu báo cáo

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng Bản đăng ký thi đua năm 2012

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thi đua khen thưởng 51/2010/QĐ-TTG

Ngày ban hành: 14/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành