Tìm thấy: 11 văn bản

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg

Quyết định Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Ngày ban hành: 21/09/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 89/NĐ-CP/2020

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày ban hành: 13/08/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

công văn 174/VP-HCQT

Nghị định Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 15/QĐ-TTCP

QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày ban hành: 24/04/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 11/CT-CP

Về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid19

Ngày ban hành: 04/03/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ - CP

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2021

Ngày ban hành: 01/01/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày ban hành: 31/07/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 26/CT-TTg

Về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày ban hành: 06/06/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định - Nghị quyết 35/NQ-CP

Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày ban hành: 16/05/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định - Nghị quyết 19/2016/NQ-CP

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Cơ quan ban hành