Kết luận của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị BCĐ cuộc vận động :" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Ngày đăng: 03/07/2017  - Lượt xem: 1188

Ngày 14/6/2017, đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động: " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết luận chỉ đạo cuộc vận vận động sau khi nghe cơ quan thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo cùng nhiều ý kiến tham luận.

Trong những năm qua, nhằm hiện thực hóa cuộc vận động đi vào đời sống của đông đảo cộng đồng người Việt, các thành viên của Ban chỉ đạo đã tích cực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hội chợ, chương trình đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đổi mới công nghệ, tích cực quảng bá sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa, từng bước khẳng định thương hiệu, nâng cao trách nhiệm với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đó vẫn còn có nhiều hạn chế. Để khắc phục những vấn đề này Phó Bí thư tỉnh ủy yêu cầu, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Kết luận 107 ngày 14/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động: " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Quyết định số 634 ngày 29/4/2014 của Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 -2020. Quan tâm kiện toàn ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp và thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo ở các địa phương, đơn vị.

2. Các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng, xây dựng mô hình điểm, định kỳ tổng hợp báo cáo kịp thời không chồng chéo.

3. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nội dung hấp dẫn, sinh động, phù hợp.

4. Tích cực vận đông các cơ quan, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước đảm bảo chất lượng.

5.Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, mở rộng kênh phân phối cho hàng Việt.

6. Xây dựng cơ chế phù hợp để tổ chức thực hiện cuộc vận động được thuận lợi.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động: " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc.

 


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website