Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành
Thời gian ban hành

Hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư

Lĩnh vực: Doanh nghiệp  

Cấp ban hành: Cấp tỉnh  

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Vĩnh Phúc  

Trình tự thực hiện

Thực hiện theo quyết định 42/2018/QĐ - UBND tỉnh ngày 01/11/2018

Thời gian ban hành: 01/11/2018

Căn cứ pháp lý của TTHC

Các thủ tục khác